เข้าสู่ระบบ
Slide Background
การเสวนาวิชาการนานาชาติ
เรื่อง นวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2566
ณ โรงแรม The Quarter Hotel Ladprao by UHG และช่องทางออนไลน์

Slide Background
กสศ. เปิดบ้านต้อนรับ ผอ. OKMD

หารือความร่วมมือการแก้ไขความเหลื่อมล้ำด้วย นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ต้อนรับ ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ณ ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท
Slide Background
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา RCT Human Capital Seminar Series ครั้งที่ 6

Associate Professor Rustamdjan Hakimov (Department of Economics University of Lausanne) นำเสนอบทความเรื่อง “Confidence and College Applications: Evidence from a Randomized Intervention”(joint with Renke Schmacker and Camille Terrier)

Associate Professor
Rustamdjan Hakimov
Slide Background
โครงการลงพื้นที่จริง (Field Trip)

โครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนขยายโอกาส กิจกรรม Field Trip ในแต่ละทีม ต้องการให้นักเรียน นานาชาติ ได้ไปร่วมทำกิจกรรมแลกเลี่ยนเรียนรู้ สังคม วัฒนธรรม และประสบกรณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์แต่ละชั้นตอน กับครู นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย กสศ.

Slide Background
สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
Equitable Education Research Institute (EEFI)

ตามความมุ่งหวังของ ‘กสศ.’ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ‘วสศ.’ เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการยกระดับความสามารถของคนไทย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Read
Project

Error Childhood: การเรียนรู้ที่หล่นหาย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ 101 ชวนกันมามองปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยของเด็กปฐมวัย ผลร้ายที่จะตกค้างต่อพัฒนาการของเด็ก บทเรียนการจัดการการศึกษาในภาวะวิกฤต จนถึงทางออกที่จะฟื้นฟูการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านผลงานชุด ‘Error Childhood: การเรียนรู้ที่หล่นหาย’ หลากรูปแบบ

Dashboard-ระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาระดับจังหวัด

(Provincial Education Account: PEA)

Vlogcher

การเดินทางของครูธรรมดาที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษา

แนวทางการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา

สื่อ “แนะนำแนวทางดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหา”

Unbox Kruator Card

เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

บัญชีรายจ่าย
ด้านการศึกษาแห่งชาติ

National Education Account of Thailand (NEA)

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

DE การประเมินเชิงพัฒนา

DEVELOPMENTAL EVALUATION

นวัตกรรมทางการเงิน
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร

Innovative Finance

Research
Blog

EQUITY LAB

ให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และ Workshop ต่างๆ