17 กรกฎาคม 2020

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลง ‘รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยตามช่วงวัย’
13 กรกฎาคม 2020

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนทั่วโลกเดินหน้า All For Education หรือ ปวงชนเพื่อการศึกษา เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้สำเร็จ เพื่อเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา ยูเนสโก คาดหวังกสศ.ไทยเป็นต้นแบบและเสริมพลังให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคขยายผล
7 กรกฎาคม 2020
ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์ .Equitable Education Conference 2020“All for Education” .การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา" .ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น. .โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมซึ่งรวม 60 นักคิด, นักปฏิรูป และนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาร่วมหาคำตอบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาบนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19
1 พฤษภาคม 2020

ภารกิจช่วย “เด็กยากจนพิเศษ” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในรายการพิเศษ รวมใจสู้ภัย COVID-19

ดร. ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมรายการพิเศษรวมใจสู้ภัย COVID-19 ในหัวประเด็น ภารกิจช่วยเหลือ "เด็กยากจนพิเศษ" ผ่านโครงการเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ และโครงการต่างๆ ของกสศ. ที่มุ่งหวังเด็กยากจนให้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ COVID-19 ที่เด็กกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคมไทย
20 มีนาคม 2020

กสศ.เสนอผลวิจัยแนวทางส่งเสริมเด็กใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในเวทีโลก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ ร่วมกับ มูลนิธิเลโก้ (LEGO Foundation) พร้อม 5 องค์กรด้านการศึกษาชั้นนำโลก เปิดประสบการณ์การใช้มาตรการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบทั้งมิติความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
12 มีนาคม 2020

สรุป Creativity and Critical Thinking ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม
5 กุมภาพันธ์ 2020

สร้างคุณค่าในตัว “ครู” ชูพลังบวกด้วยนักจิตวิทยา

แต่ละวันเด็ก ๆ ต้องใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมง ซึ่งบุคคลที่ต้องทำหน้าที่ดูแล ให้ความรู้ และรับมือกับเด็กนักเรียนจำนวนมากก็คือ “ครู” ขณะเดียวกันสังคมก็คาดหวังว่า ครูจะทำหน้าที่พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ครูจำนวนมากจึงแบกรับทั้งความคาดหวังของสังคมและสะสมความเครียดจากการทำงานโดยไม่รู้ตัว
24 ธันวาคม 2019

กสศ. นำเสนอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

  กสศ. นำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุม 7,852 ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย พร้อมเชิญชวนนายกเทศมนตรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นภาคีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. และสถาบันพระปกเกล้าด้วยการสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Equitable Education Reform)
18 ธันวาคม 2019

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลของชุมชน โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตระดับบัณฑิศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก...โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) และนายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ร่วมในการเสวนา และคณาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วม
X