เข้าสู่ระบบ

VISUAL

interactive

EEF in NUMBERS

iSEE ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิจัยพัฒนาระบ สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคนโดยเชื่อมโยงเลขประจำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

EEF in NUMBERS

บัญชีรายจ่าย
ด้านการศึกษาแห่งชาติ

Area-based education management Project for Educational Equality (NEA) บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEA) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการจัดการ และจัดสรรงบประมาณที่มีให้เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย แวดวงวิชาการ และส่งผลต่อสังคมไทย

EEF in NUMBERS

1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย
กำลังเผชิญกับ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การนำเสนอชุดข้อมูล ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหลายองค์กร อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังในการแสดงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมให้หันมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในที่สุด

EEF in NUMBERS

ข่าวร้ายการศึกษาไทย
เด็กไทยจนแค่ไหน
จนไม่ได้เรียน

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

iSEE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้รัฐบาลมองเห็นและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลของโครงการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

EQUITY LAB

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
  • เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และworkshop
  • เพื่อให้บริการด้านสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย