เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 079 5475

โทรสาร

02 619 1812

อีเมล์

research@eef.or.th