ฉะเชิงเทรา: เมืองแห่งการเรียนรู้ ศักยภาพของท้องถิ่นไทยในระดับสากล