เข้าสู่ระบบ

about

รู้จัก วสศ.

สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

Equitable Education Research Institute (EEFI)

ความมุ่งหวังของ ‘กสศ.’ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ‘วสศ.’ นี้ขึ้นมา เป็นไปเพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน จุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการยกระดับความสามารถของคนไทย

“Ideas for ending intergenerational poverty”

5

principles

หลักการทำงานของ วสศ.

Quality and Professionalism

ทำงานด้วยคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุดเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

Integrity and Responsibility

ทำงานด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชน และจากเงินบริจาคของผู้สนับสนุนกองทุน

Impact and Independence

ทำงานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด พัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบ เพื่อศึกษาโอกาสในการแก้ปัญหา และใช้ข้อมูลที่มีประกอบการตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

Human-centered Organization

วสศ. ให้ความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติเพื่อดึงศักยภาพด้านวิชาการและจิตใจของบุคลากรที่มีให้ต่างมาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในองค์กร

Engage and Inclusive

ทำงานพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใกล้ชิดกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งในแง่ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่เชื่อมั่น ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่

VISION & MISSION

พันธกิจ กสศ. ’66

Equitable สร้างเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา โดยมีหลักการและความสำคัญ 3 เรื่อง

การลงทุนที่ใช้ความรู้นำเพื่อ
ช่วยเหลือและสร้างคุณค่า
เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

ระดมการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

การเสนอแนะมาตรการเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

แผนพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัย พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์

กสศ. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภาคีเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ของ กสศ.

แผนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

เป้าประสงค์ (GOALS)

G1

กสศ. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

G2

กสศ. มีภาคีเครือข่ายวิชาการเพื่อร่วมผลักดันวาระความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

G3

สังคมและรัฐบาลมีความเชื่อมั่นในผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายของ กสศ.

กลยุทธ์ (STRATEGIES)

S1

พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบเชิงระบบสูง

S2

ใช้ข้อมูลและผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือขับเคลื่อนวาระทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

S3

พัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

S3

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับผู้ใช้นโยบาย ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติด้วยข้อมูลและผลการวิจัยที่สังคมเชื่อมั่น