Log In
Slide Background
สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
Equitable Education Research Institute (EEFI)

ตามความมุ่งหวังของ ‘กสศ.’ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ‘วสศ.’ เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการยกระดับความสามารถของคนไทย

Slide Background
หมดไฟและไอเดีย?
รู้จัก Kruator Card การ์ดเกมส์เพื่อคุณครู

เกมคือพื้นที่สมมุติ ทำให้ผู้เรียนกล้าทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน เพราะเกมมีความเสี่ยงต่ำ เพียงแค่ครูกำหนดเงื่อนไขร่วมกับผู้เรียนก็เรียกว่าเกมได้แล้ว

กุญแจสำคัญในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านเกม คือการพาผู้เรียนทำตามเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Read
Project

เร็วๆ นี้ เตรียมตัวพบกับ

Unbox Kruator Card

เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

บัญชีรายจ่าย
ด้านการศึกษาแห่งชาติ

National Education Account of Thailand (NEA)

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

Research

ผลการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษ และติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขต่อพฤติกรรมและความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษระยะที่ 1 แสดงผลลัพธ์ว่ากลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ค่าคาดการณ์ทั้งด้านรายได้ในอนาคตของตนเองไว้ต่ำ

แนวทางการจัดงานทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยการบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาค...

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools)

การนำเสนอข่าวเรื่อง PISA มักจะมุ่งไปในเชิงเปรียบเทียบโดยที่คะแนน PISA ของประเทศไทยมักจะได้อยู่ฝั่งที่ด้อยกว่าอยู่เสมอ แต่การเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการแพ้-ชนะ แต่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับระบบการศึกษาต่างๆ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Fundamental School Quality Level : FSQL) แม้โรงเรียนอยู่ห่างไกลแต่มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนในเมือง

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (Small Isolated Schools) มากกว่า 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศที่ไม่สามารถยุบและควบรวมได้เนื่องจากมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนข้างเคียงมากกว่า...

ระบบฐานข้อมูลสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่างซ้ำ (Longitudinal Sample) ในประเทศไทย

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระบุไว้ในมาตรา ๕ กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของ เด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุไว้ในมาตรา 5(7) กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน

งานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาคต่อของการดูแลอนาคตของพวกเราทุกคน เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีอนาคตที่ดี เพื่อที่ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย เป็นคำถามที่มีคำตอบได้หลากหลาย และหวังว่างานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นค้าตอบหนึ่งในคำถามที่ส้าคัญนั้น

โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

กสศ. CCE โดยคุณ Paul Collard และสพฐ. ร่วมกันจัดอบรม“โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา”...
Blog
NOT FOUND

EQUITY LAB

ให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และ Workshop ต่างๆ