เข้าสู่ระบบ

Dashboard ที่สามารถแสดงข้อมูลมิติการใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับจังหวัด

(Provincial Education Account: PEA)

สามารถแสดงข้อมูล การกระจายทรัพยากรด้านการศึกษา หรือ เงินทุนสำหรับการจัดสรรบริการทางการศึกษาในระดับจังหวัด สามารถวิเคราะห์ความเท่าเทียมในด้านการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวัด จากภาพรวมการเชื่อมโยงด้านการศึกษา และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่