นวัตกรรมทางการเงินช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร