เข้าสู่ระบบ

การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจากงานวิจัยต่างๆที่ผ่านมาพบว่า การลงทุนในเด็ก ได้ผลตอบแทนที่สูงมาก เกินกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทางกายภาพ สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กปฐมวัยนั้น ก็ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็กกลุ่มยากจน ด้อยโอกาส เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไปตลอดชีวิต มากกว่าการลงทุนในช่วงวัยอื่น

ความคืบหน้า 100%

โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดกรองและการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา (อายุ 3-21 ปี)

หลักการและเหตุผล

โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดกรองและการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มเด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา (อายุ 3-21 ปี) โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี้เป็นหนึ่งในการลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการศึกษาแนวทางการคัดกรองเด็กด้อยโอกาส พร้อมเสนอแนวทางการเตรียมข้อมูลและการทำงานที่จำเป็น สำหรับดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา  วิเคราะห์และเสนอแนวทางการดูแลงบประมาณที่จำเป็น ในการดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัด ศพด. อปท.ในจังหวัดนำร่อง 20 จังหวัด

การจัดทำโครงการฯได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้สูตรในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้เด็กปฐมวัยด้อยโอกาส และเสนอแนวทางช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ด้วยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้เป็นเงินและสิ่งของ  พร้อมอุดหนุนอาหารเช้าให้เด็กใน ศพด. รวมทั้งติดตามผลการจ่ายเงินช่วยเหลืออุดหนุนของครัวเรือน ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์  ซึ่งการช่วยเหลือเด็กนอกระบบ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลในการติดตามเด็กที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์ และประมาณการเด็กนอกระบบอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถช่วยเหลือเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

  1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการคัดกรองเด็กเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา(อายุ 3-21 ปี)
  2. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการดูแลงบประมาณที่จำเป็นในการดูแลเด็กปฐมวัยที่อยู่ใน ศพด. สังกัดอปท. ในจังหวัดนำร่อง
  3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดเตรียมรายการข้อมูลและการทำงานที่จำเป็นสำหรับการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
  4. เพื่อสนับสนุนการทำงานของ กสศ. ในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. จัดทำข้อเสนออัตราอุดหนุนตามความจำเป็นขั้นต่ำของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสปฐมวัยในระบบการศึกษา และเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
  2. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า : ปีบริบูรณ์ รวมเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
  3. เด็กปฐมวัยด้อยโอกาสในระบบการศึกษา ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล เด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  4. เด็กเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา อายุ 3-21 ปี จากผลการสำรวจของ กสศ.ในจังหวัดนำร่อง 20 จังหวัด
  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายหัว รวมถึงข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสปฐมวัยในระบบการศึกษา
  6. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง