เข้าสู่ระบบ

Research

การสังเคราะห์ปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย

ช่วงวัยที่ควรได้รับการพัฒนาและปลูกฝังการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาการในทุกด้าน คือ “เด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นบุคคลแรกเกิดจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหกปี เนื่องจากเด็กปฐมวัยถือเป็นรากฐานของสังคม
1 2