เข้าสู่ระบบ

Research

ผลการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษ และติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขต่อพฤติกรรมและความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษระยะที่ 1 แสดงผลลัพธ์ว่ากลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ค่าคาดการณ์ทั้งด้านรายได้ในอนาคตของตนเองไว้ต่ำ

แนวทางการจัดงานทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยการบริหารจัดการทรัพยากรด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาค...

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools)

การนำเสนอข่าวเรื่อง PISA มักจะมุ่งไปในเชิงเปรียบเทียบโดยที่คะแนน PISA ของประเทศไทยมักจะได้อยู่ฝั่งที่ด้อยกว่าอยู่เสมอ แต่การเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการแพ้-ชนะ แต่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับระบบการศึกษาต่างๆ

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Fundamental School Quality Level : FSQL) แม้โรงเรียนอยู่ห่างไกลแต่มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนในเมือง

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (Small Isolated Schools) มากกว่า 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศที่ไม่สามารถยุบและควบรวมได้เนื่องจากมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนข้างเคียงมากกว่า...

ระบบฐานข้อมูลสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่างซ้ำ (Longitudinal Sample) ในประเทศไทย

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระบุไว้ในมาตรา ๕ กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของ เด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุไว้ในมาตรา 5(7) กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน

งานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาคต่อของการดูแลอนาคตของพวกเราทุกคน เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีอนาคตที่ดี เพื่อที่ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย เป็นคำถามที่มีคำตอบได้หลากหลาย และหวังว่างานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นค้าตอบหนึ่งในคำถามที่ส้าคัญนั้น

โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

กสศ. CCE โดยคุณ Paul Collard และสพฐ. ร่วมกันจัดอบรม“โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา”...

โครงการสำรวจและประเมินความพร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ระบบการศึกษา (School readiness)

จาก “ไฮสโคป” สู่ “School Readiness”เครื่องมือ สร้างความพร้อมเด็กอนุบาล สู่พลเมืองที่“คิดเป็น”เสียงเจื้อยแจ้วเด็กน้อยเดินแถวเรียงหนึ่งไปตามถนนในหมู่บ้านมุ่งหน้าท้องนาเขียวขจีในสัปดาห์นี้เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้นเรียนรู้เรื่อง“ข้าว”...

โครงการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการวัดประสิทธิผลของการแก้ไขความผิดปกติทางสายตาโดยการให้แว่นตาตามแนวทางของโครงการเด็กไทยสายตาดี

รู้หรือไม่ว่าปัญหาสายตาของเด็ก ส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือในระยะยาว มีเด็กหลายคนที่เข้าไม่ถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา ทั้งๆที่ปัญหาสุขภาพสายตาของเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียน แม้ที่ผ่านมารัฐเองจะพยายามเติมเต็มส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่กระบวนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาระดับจังหวัด (Provincial Education Account : PEA) มากกว่า 77 จังหวัดทั่วประเทศ

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEA) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการจัดการ และจัดสรรงบประมาณที่มีให้เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย แวดวงวิชาการ...

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSee)

เป็นชุดเครื่องมือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการแสดงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 4 ล้านคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา ระบบ iSEE...

โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการออกแบบวัดและประเมินทางการคิดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้กรอบแนวคิดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โครงการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เพื่อสนับสนุนมาตรการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา กสศ.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างหลักประกัน โอกาสทางการเรียนรู้

โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบด้วยโรงเรียนแม่ข่าย นวัตกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ

รายงานการดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม จัดกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ การยกระดับคุณภาพครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของ โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเชิงระบบ
1 2