เข้าสู่ระบบ

Research

พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Fundamental School Quality Level : FSQL) แม้โรงเรียนอยู่ห่างไกลแต่มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนในเมือง

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (Small Isolated Schools) มากกว่า 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศที่ไม่สามารถยุบและควบรวมได้เนื่องจากมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนข้างเคียงมากกว่า...

โครงการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการวัดประสิทธิผลของการแก้ไขความผิดปกติทางสายตาโดยการให้แว่นตาตามแนวทางของโครงการเด็กไทยสายตาดี

รู้หรือไม่ว่าปัญหาสายตาของเด็ก ส่งผลกระทบต่อการเรียนหนังสือในระยะยาว มีเด็กหลายคนที่เข้าไม่ถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา ทั้งๆที่ปัญหาสุขภาพสายตาของเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียน แม้ที่ผ่านมารัฐเองจะพยายามเติมเต็มส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่กระบวนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

การสังเคราะห์ปัจจัยและแนวทางหลักในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วย

ช่วงวัยที่ควรได้รับการพัฒนาและปลูกฝังการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาการในทุกด้าน คือ “เด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นบุคคลแรกเกิดจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหกปี เนื่องจากเด็กปฐมวัยถือเป็นรากฐานของสังคม