โควิดกับการศึกษา: ฟังเสียงประชาชนเพื่อทบทวนนโยบายของรัฐ