เทศบาลนครยะลา ปลุกปั้น ‘เมืองแห่งการเรียนรู้’​ เพื่อการอยู่ร่วมของคนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม