ผนึกความร่วมมือ “เส้นทางสู่หลักประกันการศึกษา TCAS66”สร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา