เหตุจากความขัดสน (?) นักเรียนยากจนหล่นหายในสนามสอบ TCAS