อิม-พชร สูงเด่น: “ถ้า Lifelong Learning มองโลกในแง่ดีเกินไป แล้วเหลือหนทางไหนให้เรามอง”​