การวัดผลเรื่องการเรียนแบบ IEA ที่ต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่บ้านและผู้ปกครอง