นโยบายเรียนฟรี: การศึกษาในฐานะเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ