ถามหาคุณภาพการศึกษาของเด็กชายขอบ ในวันที่ห้องเรียนยังหลังคารั่ว