วีระพงษ์ กังวานนวกุล: การศึกษาบนเส้นพรมแดน ความมั่นคงอันเปราะบางของเด็กชาติพันธุ์