หยุดพัฒนาการถดถอยของเด็กปฐมวัยในยุคโควิด ด้วยกระบวนการสอนของพ่อแม่