‘รางวัล Equity Partnership’s School Network’ ชัยชนะที่มากกว่ารางวัล เพราะ…เด็กทุกโรงเรียนได้สานพลังความเสมอภาคทางการศึกษา