‘งานวิจัย’ สารตั้งต้นสู่การเปลี่ยนแปลงโครงทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ