ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม โดย ภก.ณภัทร สัตยุตม์ นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมและนักพฤติกรรมศาสตร์