เด็กดอยไม่ได้ขาดแค่ไฟฟ้า ของขวัญที่มีค่าคือการศึกษาที่ให้ทางเลือก