ศพด.ปรับแผนพัฒนาเด็กเล็ก ฝ่าวิกฤตโควิด สร้างการเรียนรู้ มีพัฒนาการสมวัย ให้เด็กและผู้ปกครอง ร่วมทำกิจกรรม เล่นพร้อมเรียนรู้เสริมทักษะชีวิต