เข้าสู่ระบบ

เป็นชุดเครื่องมือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการแสดงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 4 ล้านคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา ระบบ iSEE นี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานสถานศึกษาและครูทั่วประเทศกว่า 400,000 คน สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานให้ ‘กสศ.’ ได้ง่ายขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยติดตามผลการจัดสรรเงินของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง จนพวกเขาสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ช่วงสร้างความเสมอภาคให้มีประสิทธิภาพและรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สามารถทำงานผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และรองรับในคอมพิวเตอร์ทุกระบบ การเก็บข้อมูลนี้จะถูกทำโดยไม่ใช้กระดาษเลย (Paperless)

ความคืบหน้า 100%

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSee)

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภารกิจของโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตาม มาตรา 5 วงเล็บ 7 ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ และลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา สนองความ ต้องการทางด้านกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวงได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันสนับสนุนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของ กสศ. ทั่วประเทศ เช่น กลุ่มนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่ระบบสามารถประมวลผลพื้นที่ซึ่งต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ กสศ. สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ ได้เป็นรายบุคคล ในระดับโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัดและภาพรวมในระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) วิจัยและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษาจากฐานข้อมูลของกองทุน

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

3) พัฒนา Mobile Application เพื่อรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

4) จัดทำคู่มือและฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 6 กระทรวง

1.วิจัยและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษาจากฐานข้อมูลของกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.จัดประชุม สัมภาษณ์ หรือส่งแบบเก็บข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของระบบ
iSEE เพื่อสำรวจความต้องการการใช้งานและแนวทางการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 100 คน

3.พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE.eef.or.th) เพื่อรายงาน
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ต่่ำกว่า 6 ด้าน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน รายได้ สถานะครัวเรือน การศึกษา การมี
งานทำ สภาพปัญหาต้นเหตุที่ท้าให้หลุดออกจากระบบการศึกษา เป็นต้น

4.พัฒนา Mobile Application เพื่อรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ iSEE ในข้อ 3 จำนวน ไม่ต่ำกว่า 2 Mobile
Application

5.สนับสนุนใช้งานเว็บไซต์ และระบบ Mobile Application ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. เพื่อให้
สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.จัดให้มีระบบ/วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ระยะเวลาโครงการ

มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562

หมวดหมู่งานวิจัย

เอกสารดาวน์โหลด