Infographic

ขจัดอุปสรรคการเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 หนึ่งในปัญหาที่ตามมาพร้อมกับการศึกษาระยะไกลก็คือ ความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น จากการขาดผู้ชี้แนะ (mentor) เช่น ขาดครูผู้สอนประจำในแต่ละวิชาดังที่เคยมีตอนอยู่โรงเรียน หรือผู้ปกครองไม่สามารถคอยอยู่ดูแลการเรียนของเด็กได้ เพราะต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงประสบปัญหาอย่างมากในการเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดในแต่ละระดับชั้น ทั้งในกรณีที่ได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติแล้ว หรือยังคงมีการเรียนระยะไกลอยู่ เพราะแม้เด็กจะได้เลื่อนชั้นแล้วก็ตาม แต่กลับไม่มีความรู้พื้นฐานมากพอในการที่จะเรียนเนื้อหาตามระดับชั้น เช่น เด็กไม่สามารถเรียนรู้ที่จะคูณเลขสองหลักได้ (double-digit multiplication) จากการที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการคูณเลขหลักเดียว (single-digit multiplication) เป็นต้น

related post

‘ไร่ส้มวิทยา’ ความรู้กินได้ ในโรงเรียนเล็กๆ ของเด็กชายขอบ 

เด็กๆ ในศูนย์การเรียนล้วนเป็นชนชาติพันธุ์ ทั้งภาษา อายุ และการใช้ชีวิต ล้วนเป็นอุปสรรคของการศึกษา นี่คือโจทย์สำคัญของไร่ส้มวิทยา จ.เชียงใหม่

ขจัดอุปสรรคการเรียนออนไลน์ในยุค COVID-19

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 หนึ่งในปัญหาที่ตามมาพร้อมกับการศึกษาระยะไกลก็คือ ความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น

เด็กคลองเตยในภาวะเปราะบาง เมื่อโรคระบาดทับซ้อนโอกาสการศึกษา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์คลองเตยส่งผลต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก สัญชัย ยำสัน จึงพูดคุยถึงปัญหาและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา