Infographic

บันได 4 ขั้น สร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วย Design Thinking

‘Design Thinking’ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการ ‘Education Disruption Hackathon 2’ โดยดึงจุดแข็งของเอกชนมาผนึกรวมกับจุดแข็งของภาคราชการ 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเข้ามาแข่งขันกันพัฒนานวัตกรรม ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นวัตกรรมสามารถใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาการศึกษาไทย

related post