เมื่อเด็กเห็นโลกพร่าเลือน โอกาสการเรียนรู้จึงสูญหาย