Infographic

5 มาตรฐานการศึกษาเวียดนามที่โลกควรรู้

‘เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของโรงเรียน’ (Fundamental School Quality Level: FSQL) คือเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยธนาคารโลก (World Bank) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำไปปรับใช้กับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนา 

ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ได้นำนวัตกรรม FSQL ไปใช้ในการกระจายทรัพยากรและงบประมาณอย่างเสมอภาค ทำให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

related post