กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ได้คัดกรองเด็กยากจนแล้ว

1681130

คน

ในจำนวนนี้ กสศ. ได้ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนพิเศษ เป็นจำนวน
 

735723

คน

หมายเหตุ   นักเรียนยากจนพิเศษใน
สังกัด อปท. อยู่ในโครงการนำร่อง

10

จังหวัด

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจด้านงานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างเสริม
ความเสมอภาคทางการศึกษา ของ กสศ.

ความเคลื่อนไหว วสศ.

อินโฟกราฟิก

ภาคีเครือข่ายในประเทศ

องค์กรภาคีต่างประเทศ

กสศ. กับเรื่องราวดีๆ บน

donate-min

ทุกบาททุกสตางค์ของคุณ

ช่วยเปิดประตูโรงเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

ได้กลับมามีอนาคตอีกครั้ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02- 079 5475
โทรสาร: 02-619-1812
research.eef.or.th

X