สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ ผลจากหลักสูตรการเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19