หลักสูตรทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครู | สร้างความเข้าใจที่รวบลัด ด้วยทักษะสรุปความ