จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้อย่างไร?