เข้าสู่ระบบ

หน้าแรก

EQUITABLE EDUCATION RESEARCH INSTITUTE (EEFI)

สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

Idea for ending intergenerational poverty

Kruator Card by Inskru & Equity Lab

การ์ดออกแบบการเรียนการสอนจาก Equity Lab และ insKru ที่เหมาะสำหรับคุณครูที่อยากพลิกโฉมชั้นเรียนที่สุดแสนธรรมดาให้สนุก สร้างสรรค์ ให้ทั้งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น พร้อมกับตัวอย่างกิจกรรมที่ให้คุณครูนำไปเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย

NATIONAL EDUCATION ACCOUNT OF THAILAND (NEA)

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบสำหรับการวัดรายจ่ายด้านการศึกษาจากทุกแหล่งในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยสะท้อนข้อมูลด้านการเงินเพื่อให้ทราบการใช้จ่ายของประเทศโดยรวม เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจและสนับสนุนการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศไทย

EEF in NUMBERS

1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย
กำลังเผชิญกับ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การนำเสนอชุดข้อมูล ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหลายองค์กร อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังในการแสดงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติในสังคมไทย โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมให้หันมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในที่สุด

EEF in NUMBERS

ข่าวร้ายการศึกษาไทย
เด็กไทยจนแค่ไหน
จนไม่ได้เรียน

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

iSEE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้รัฐบาลมองเห็นและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลของโครงการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

EQUITY LAB

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน
  • เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และworkshop
  • เพื่อให้บริการด้านสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

MOVEMENT

ผู้ดูแลระบบ

5 เมษายน 2024

INFOGRAPHIC

OUR PARTNER