‘อิม’ พชร สูงเด่น: ลดความเหลื่อมล้ำทางความหวัง ผ่านความเชื่อมั่นในตัวเอง