หลักสูตรทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครู | เรียนรู้ที่จะหาคำตอบที่ดีด้วยการใช้ทักษะการถามที่เหมาะสม