การอบรม เรื่อง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและความสูญเสียจากปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาไทย (Cost of Inequality)