การรับมือด้านการศึกษาต่อ COVID-19: การเรียนรู้แบบดิจิตอลและความร่วมมือผ่านสื่อออนไลน์