เปิดงานวิจัย กสศ. สำรวจความก้าวหน้าของเยาวชนสู่เป้าหมายการศึกษาที่ยั่งยืน (SDG4)