เด็กไทยมีหนังสือนิทานไม่เกิน 8 เล่ม ได้ฟังนิทานสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง