ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช: ครูไม่มีอำนาจตัดสินใจ คือโรคระบาดใหญ่ของระบบการศึกษาไทย