ขจัดต้นตอความเหลื่อมล้ำ สร้างความพร้อมของเด็กปฐมวัย