หลอมรวมความเสมอภาค สร้างบรรทัดฐานกฎหมาย ความท้าทายทางการศึกษาของญี่ปุ่น