ทักษะอาชีพคือหลักสูตรแห่งอนาคต: การศึกษาขยายโอกาสของ ‘โรงเรียนวิชูทิศ’ เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงาน