นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน บนกระบวนการเรียนรู้ที่กินได้