แนวโน้มของเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษา Metaverse (เมตาเวิร์ส), NFT และ DAO